Uyari: Bu bir makine çevirisi oldugunu. Yanlisliklar olabilir.
       

Civilization II Nedir? 

K¦saca: Iyilik ve hakikat ruhu ile as¸¦lanm¦s¸t¦r, dünya dini uygar toplumlarda iktidar ayr¦ bir merkez olarak ortaya ç¦kt¦. Budizm, H¦ristiyanl¦k ve I²slam'¦n fikri merkezli dinler ritüel ve sivil ibadet odakl¦ önceki dini geleneklerden bir sapmay¦ temsil. Yahudilik, Zerdüs¸tlük, Hinduizm, Konfüçyüsçülük, Taoizm ve ayn¦ s¸ekilde felsefe ile s¸ekillenmis¸tir. Sonunda, dünya dinleri kendi dünyevi konumunu korumak için askeri s¸iddet ve zorlama bas¸vurdu.

******* ******* ******** ******** ******** *******

Zerdüs¸t, Konfüçyüs, Buda, Yeremya, I²kinci I²s¸aya, Pisagor, ve digšerleri - - Etik fikirleri önerilen bir dönüm noktas¦ felsefi ve dini düs¸ünürlerin bir grup 6. ve 5. yüzy¦llarda, M.Ö., s¦ras¦nda insan tarihinin olus¸tu. Kendi düs¸ünceleri, yeni felsefenin okullar ve dünya din sonuçta, sistemlerini geldi itibaren. Bu degšis¸iklik Eski Dünya'n¦n dagš¦n¦k toplumlarda ayn¦ süre içinde gerçekles¸ti.

Geleneksel din felsefesinin bir infüzyon bu medeniyetin bas¸lang¦c¦ oldu. Örnegšin, Roma'da H¦ristiyan s¸ehitlik - yeni sistem ve sivil ibadet önceki formlar¦ aras¦ndaki çat¦s¸ma yoktu. Yeni güç yap¦lar¦ ev dine ortaya ç¦kt¦. Dini kutsal Bu kültürün temel tas¸¦y¦c¦s¦ olmus¸tur.

Bat¦da, tek tanr¦l¦ din dogša ve sivil ibadet tanr¦l¦ kültürleri meydan okudu. Firavun Ikhnaton 14. yüzy¦lda bir tek Tanr¦ fikrini benimsemis¸ iken, bizim dini gelenegšin mainstream içine getirdi Musa, daha sonra bir yüzy¦l oldu. Yahudilik bir Mesih fikrinin de dahil olmak üzere Zerdüs¸t kozmoloji unsurlar¦, emilen Babil sürgünü döneminde dönüs¸türüldü.

H¦ristiyanl¦k Mesih I²sa'n¦n bilinçli rolden f¦rlad¦; Bu Yahudi senaryoya Yunan felsefesinin formlar¦ eklenmis¸tir. Kilise I²sa'n¦n dogšas¦ hakk¦nda felsefe bir süre geçti. Daha sonra, Peygamber Muhammed Arap halklar¦ tek tanr¦l¦ din getiren bir ilahi vahiy ald¦. Onun din silah zoruyla h¦zla yay¦ld¦. Yahudilik ve onun iki k¦z¦ dinler, H¦ristiyanl¦k ve I²slam, ibadet önceki formlar¦ üzerinde hakim. Yeni dinler fikir-tabanl¦ ziyade kurban ayinleri odaklanm¦s¸ edildi.

Dogšu'da, iki dini yenilikçiler, Buda ve Mahavira, Brahman rahiplik meydan. Onlar¦n "kilise" alt dogšum kis¸iler taraf¦ndan kat¦l¦m¦n¦ izin manast¦r topluluklar düzenlendi. Her iki yan¦lsama dünyevi kos¸u band¦ bir kaç¦s¸ arayan filozoflar vard¦. Mauryan imparator, Asoka, Budizm Hindistan devlet dini yapt¦. Daha sonra, dirilen Hinduizm (baz¦ Budist kavramlar¦ kucaklayan) Hint yar¦madas¦ndaki d¦s¸ar¦ Budizm itti.

Din yeni bir formu, Mahayana Budizm, Yunan-kültürlü Kus¸an imparatorluk yumurtadan. Budizm Bu tip bir Taocu ve Konfüçyüs felsefesi dini kültürlerin bir bos¸lugšu doldurdu 3. yüzy¦lda, MS, Çin'e yay¦ld¦. Daha sonra Kore ve Japonya'ya yay¦ld¦. Budizm, Hinduizm ve I²slam Güneydogšu Asya bask¦n dinler oldu.

Dünya din, siyasi imparatorlugšun önce örnek etkilenmis¸tir. Roma I²mparatoru Konstantin H¦ristiyanl¦gš¦ onaylanm¦s¸ zaman, kilise ruhani imparatorlugšun bir tür haline geldi. Roma pontiffs zamansal cetveller ile yetki paylas¸t¦. Bizans dünyas¦nda ise, H¦ristiyan otorite imparator taraf¦ndan kural boyun egšen oldu. Bir sonraki as¸amas¦nda dünya dini zorlay¦c¦ ve militarist oldu. H¦ristiyanlar Kentsel II taraf¦ndan bas¸lat¦lan Haçl¦ Seferleri bir dizi Müslümanlar¦ savas¸t¦. Müslümanlar ve Hindular Hindistan'a kontrolü için savas¸t¦. Hatta bar¦s¸sever Budistler Uzakdogšu'da dövüs¸ sanatlar¦ uygulanan.

I²kinci medeniyet inanç ve kutsal bir kültürü, laik yöneticilerle bir güç paylas¸¦m¦ düzenlemesi ile karakterize, ve alfabetik (ideografik aksine) komut dayal¦ yaz¦l¦ dili kullan¦larak verilir. I²lk milenyum ve H¦ristiyan dönemin bir buçuk hakim.
Medeniyet II daha tam tarih için, Uygarl¦k Bes¸ çagšlarda, bölüm 5 okudum
. 

Bir çeviri için tiklayin:

ingilizce - Fransizca - ispanyolca - Almanca - Portekizce - italyanca  

basitlestirilmis Çince - Endonezya - Lehçe - Hollandaca

 

ke: Bes¸ medeniyetler nelerdir? untuk: Ana sayfa


TELI²F HAKKI 2015 THISTLEROSE YAYINLAR - TÜM HAKLARI SAKLIDIR

http://www.worldhistorysite.com/description2i.html