Uyari: Bu bir makine çevirisi oldugunu. Yanlisliklar olabilir.
       

Medeniyet Ben Nedir I?  

K¦saca: Bu M¦s¦r ve Mezopotamya s¸ehir devletlerinin tap¦nak kültüründen kopuk ve koms¸u devletlere kars¸¦ savas¸a gittigšinde Hükümet, dünya tarihinin ilk döneminde s¦ras¦nda güçlü bir kurum olarak ortaya ç¦km¦s¸t¦r. I²lk uygarl¦k tarihi, tar¦m ve göçebe halklar ve yerles¸mis¸ topluluklar¦n krall¦klar¦ aras¦ndaki askeri rekabete aras¦ndaki çat¦s¸may¦ sahiptir. Bu dönem toplumda totaliter kontrol icra büyük siyasi imparatorluklar¦n olus¸umu sonuçland¦.

******* ******* ******** ******** ******** *******

Medeniyet I biny¦l M¦s¦r ve Mezopotamya'da ortaya ç¦kan toplumun türüne verilen bir isimdir ve daha sonraki zamanlarda bas¸ka yerlerde. Bu insanl¦k outgrew köy yas¸am¦ ve yarat¦lan kent-devletlerinin olarak ortaya kentles¸en bir toplum oldu. Toplumlar, genis¸ ticaret ve ticaret yapan ortak sulama projeleri üstlendi sosyal tabakal¦, kullan¦lan yaz¦l¦ kay¦tlar¦ oldu, ayr¦nt¦l¦ mezarlar¦ onlar¦n hükümet liderlerini gömülü, ve savas¸a gitti.

Savas¸ yapma fonksiyonu tarihin bu döneminde ortaya ç¦kmaktad¦r. I²lk tarihsel dönemin s¦ras¦nda, küçük bir s¸ehir-devletleri krall¦klar konsolide edilmis¸ ve büyük siyasi imparatorluklar¦n¦n krall¦klar¦. Embriyonik durumdan, bir kurum olarak devlet, biz bugün görmek çes¸itli fonksiyonlar¦ içerecek s¸ekilde gelis¸tirilmis¸tir. Siyasi hanedanlar¦n, krall¦klar, ve imparatorluklar¦n yükselis¸i ve düs¸üs¸ü - bu medeniyetin tarihini anlatmak için geleneksel olarak söylendi gibi dünya tarihini görmek için. Savas¸, siyasi entrikalar, kraliyet evlilikleri ve böyle s¸eyler olaylar¦n seyrini götürmek istiyorsunuz.

Yapt¦gš¦n¦z gibi I²skender Büyük k¦sa ama muhtes¸em kariyeri bu tarihin önemli bir parças¦ olacagš¦n¦ Jül Sezar, Augustus Sezar, Firavun Narmer, Çin I²mparatoru Shih Hwang-ti, ve Pers Cyrus II. Bu yüzden bazen uygar toplumlar¦ tehdit ve barbar sald¦r¦lar¦ siyasi rejimlerini devirdi olur.

Eski Krall¦k, Orta Krall¦k ve Yeni Krall¦k (2700-1090 M.Ö.) firavunlara hanedanlar¦ bu çagš¦n bas¸lar¦nda k¦sm¦n¦ ankraj bir bookend gibidir. Digšer bookend, ikinci bölümü ankraj, 221 M.Ö. bas¸layan Çin imparatorluk hanedanlar¦n¦n arkaya olacak ve bir Hammurabi, Hitit ve Asur imparatorluklar¦, Akhamenid Pers imparatorlugšunun, Roma I²mparatorlugšu, Pers imparatorlugšu, ve digšerleri Babil imparatorlugšu bulur aras¦nda ise 1912 MS Ch'ing hanedan¦n¦n y¦k¦lmas¦yla sona erdi. Maya, Toltek, Aztek, I²nka ve toplumlar¦n Yeni Dünya imparatorluklar¦ da bu uygarl¦gša ait.

Bu as¸amada uygarl¦gš¦n önemli bir unsur ideografik yaz¦ oldu. Kabile toplumlar genellikle yaz¦l¦ dil eksikligši iken, Inca olas¦ istisna ile bilinen tüm medeniyetler bu kapasiteyi gelis¸tirdi. Yaz¦l¦ (alfabetik aksine) ideografik her kelime için benzersiz bir sembolü kullan¦r. Bu profesyonel din bilginleri için bir araçt¦r. Bu yaz¦ sonlar¦nda 4. yüzy¦lda Sümer (Mezopotamya) icat edildigši düs¸ünülmektedir I²lk s¸ehir-devletleri ortaya ç¦kmas¦ndan sonra uzun degšil.

I²lk uygarl¦k, büyük siyasi imparatorluklar¦n dogšus¸u ve yaz¦l¦ ilkel formlar¦ ile karakterizedir. Roma, Part, Kus¸an ve Han Çinli imparatorluklar - - Hunlar ve digšer göçebe kabileler onlar¦ is¸gal önce 3. yüzy¦lda, MS bas¸¦nda var Onun doruk noktas¦, dört siyasi imparatorluklar¦n tak¦my¦ld¦z¦ olacakt¦r. Daha sonra böyle Charlemagne adl¦, Napolyon en, ya da Hitler'in Avrupa'da evrensel devletleri, yeniden çal¦s¸¦r, sürekli bas¸ar¦s¦z oldu. Çin, ancak, barbar bozulma periyodik interludes sonra hanedan kural yeniden tesis bas¸ard¦.

Medeniyet I daha tam tarih için, Uygarl¦k Bes¸ çagšlarda okumak, bölüm 4.

 

Bir çeviri için tiklayin:

ingilizce - Fransizca - ispanyolca - Almanca - Portekizce - italyanca  

basitlestirilmis Çince - Endonezya - Lehçe - Hollandaca


TELI²F HAKKI 2015 THISTLEROSE YAYINLAR - TÜM HAKLARI SAKLIDIR

http://www.worldhistorysite.com/description1i.html